توسعه نفوذ بیمه از جهت اینکه یک صنعتی رشد کند و تولید خدمتی زیاد شود هدف حاکمیتی نمی‌تواند باشد اما با توجه به اینکه توسعه بیمه باعث ایجاد ثبات در زندگی اقتصادی و فردی شهروندان، کاهش هزینه و ریسک فعالیت اقتصادی، پویایی و روانی فعالیت اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار و ... و در نتیجه توسعه تجارت داخلی و بین‌المللی می‌شود و اینها از اهداف مهم دولتهاست بنابراین می‌تواند هدف حاکمیتی تلقی شود. این مسأله در ارتباط با بیمه های زندگی ابعاد مهمتر و دیگری نیز دارد.

منبع : پرویز خسروشاهینقش بیمه‌های زندگی در اقتصاد کشور
برچسب ها : زندگی ,بیمه ,توسعه ,فعالیت اقتصادی،